"Khe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Khe ê miâ ==
Tī [[Hàn-gí]] lāi-bīn, iōngIōng-lâi kā khe hō miâ ê jī tû=liáu "khe" (溪) pún-sin í-gōa, koh ū "chúi" (水), "kang" (江), "hô" (河), "chhoan" (川), "khe" (溪) téng-téng. Kî-tiong, "kang" sī kó͘-chá [[Tn̂g-kang]] ê miâ; "hô" sī kó͘-chá [[N̂g-hô]] ê miâ. It-poaⁿ kóng-khí, sè-tiâu ê chúi-liû hō-chò "[[khe]]", m̄-koh bô it-tēng ê piau-chún.
 
Tī [[Tiong-kok]] [[Hok-kiàn]], tōa-tiâu ê hô It-poaⁿ hō-chò "kang", chhin-chhiūⁿ [[Bân-kang]] kap [[Chìn-kang]], sè-tiâu hō-chò "khe", chhin-chhiūⁿ [[Kiàn-khe]].