"Chúi-khó" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Tē-kiû hái-bīn seng-kàng ê goân-in:<ul><li>Ge̍h chiò oē-tio̍h hit-gê poàⁿ-kiû ê hái-bīn: Ge̍h kàu hái-bīn ê kū-lî pí ge̍h kàu tē-kiû tiong-sim ê kū-lî khah-té. Tē-kiû-téng bô-kâng--ê só͘-chāi ū bô-kâng--ê siū-la̍t, tio̍h-oē ū bô-kâng--ê chúi-im kah chúi-khó(chúi-te̍h) ê le̍k-liōng, hái-bīn chò bô-kâng--ê seng-kàng. [[image:ImkhoEle.png|thumb|Lî-sim-la̍t soeh-bêng ēng-ê tô͘.]]<li>Kiam kóng chi̍t-gê lē: (Chhiáⁿ chham-khó hù-tô͘.) Lán nā í tô͘-tiong ê Tiong-sim chò tiong-sim lâi se̍h tín-tāng. T-tiám kah E-tiám ê lî-sim-la̍t lóng-oē sio-siâng. M̄-koh, lán nā í Sin-tiong-sim chò tiong-sim lâi se̍h tín-tāng. E-tiám lî Sin-tiong-sim pí T-tiám lî Sin-tiong-sim khah hn̄g, E-tiám ê lî-sim-la̍t tio̍h-oē pí T-tiám khah-toā.<li>Ge̍h chiò boē-tio̍h lēng-goā hit-gê poàⁿ-kiû ê hái-bīn: In-ūi tē-kiû kah ge̍h ê ūn-choán tiong-sim-tiám í-keng kap tē-kiû ê tiong-sim bô-kâng-ūi, chit gê sin-ê tiong-sim-tiám pí tē-kiû goân-iú-ê tiong-sim-tiám khah chiap-kīn ge̍h, tì-sú hō͘ ge̍h chiò-bōe-tio̍h chit-gê poàⁿ-kiû ê hái-bīn iû-goân oē in-ūi lî-sim-la̍t toā-sòe ê koan-hē lâi seng-kàng.</ul>
 
Múi-kang chúi-khó (chúi-te̍h) ài khó (te̍h) tāi-iok 6-[[tiám-cheng]], só͘-í chi̍t-ji̍t ài khó (te̍h) 2-pái. Ta̍k-ji̍t kah kok-só͘-chāi chúi-khó (chúi-te̍h) sî-kan lóng boē sio-siâng. Lóng-sī sî-kan it-ti̍t teh tè-āu lâi khó (te̍h)-im.
 
[[Category:Hái-iûⁿ-ha̍k]]
281

次編輯