Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2007-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng