Éng (湧), hong-éng (風湧) ia̍h hái-éng (海湧), sī hái, ô͘, thâm téng-téng só͘-chāi, chúi siū-tio̍h goā-la̍t só͘-ín-khí ê chit-chióng hiān-siōng. Hong sī kî-tiong kài chú-iàu-ê in-sò͘. Hong ê kiông-tō͘, chhe-ê hoān-ûi, kah chhe goā-kú lóng oē-ū bô-kâng-ê éng. Sio-oá nn̄g-gê éng kài-koân nn̄g-tiám ê kū-lî sī goā-tn̂g, chi̍t-gê éng ê kài-kè-tiám kap i kài-koân-tiám ê kū-lî sī goā-koân, éng î-soá sok-tō͘ ê kín-bān hong-hiòng, éng sī siū sím-mi̍h goā-la̍t lâi khí-tì--ê, téng-téng sī líau-kái éng ê siong-koan ê ki-pún tì-sek.

Niau-pi-pa ê hái-éng.

Chúi-bīn sī tông-sî siū-tio̍h bô-kâng hong-hiòng, bô-kâng le̍k-liōng ê hong teh chhe, tì-sú lán só͘ khoàⁿ-tio̍h ê chúi-bīn sī kok-chióng hêng-thé-ê éng só͘ chong-ha̍p khí-lâi--ê kiat-kó: ū niau-pi-pa ê chúi-bīn. Chū-án-ne lán mā oē-tàng iû khoàⁿ bô-kâng--ê chúi-bīn lâi liáu-kái hiān-siōng, lâi thui-chhek bī-lâi hái-nih ê piàn-hoà.

Éng nā jú-tn̂g, sok-tō͘ jú-kín. Éng nā jú-koân, kài-koân-tiám ê éng nā-sī chih-chài boē-tiâu, éng tio̍h-oē phoà-khì hō͘-lán khoàⁿ-tio̍h pe̍h-phe̍h. Hái-éng tī goā-hái koáⁿ chi̍t-pâi koh chi̍t-pâi ê éng hiòng hái-hoāⁿ ek-kè--lâi, chiūⁿ hoāⁿ liáu-āu, éng phoà, siau-sit-bû-chong. Sū-si̍t-siōng i oē pun chhut nn̄g-kó͘ thoa-la̍t chiok-kiông ê chúi-lâu, chi̍t-kó͘ sūn hái-phiâⁿ ê chhiâ-tō͘ kiâⁿ hái-tóe kah chi̍t-kó͘ lî-hoāⁿ ê chúi-lâu lâi khoài-sok lâu-chhut toā-hái. Che nā chhim-tō͘ an-choân sī lán-lâng ka-kī o̍h siû-chúi bián-lâng-kà chin-hó ê chō͘-la̍t kah khoân-kéng. M̄-koh, nā tùi hái-phiâⁿ tē-hêng bô-se̍k koh siuⁿ-chhim, hái-piⁿ sńg-chúi ê lâng oē hoat-seng giû-hiám, lâi sit-lo̍h, mā-sī tī chia.