Hoan-gêngSiu-kái

Chhoà-è, chia̍h-pá--bē, chin hoaⁿ-hí lí lâi Holopedia! To-siā lí pó͘-siá lōe-iông, ū būn-tê chiah saⁿ-kap thó-lūn. --Chùn-hiàn 16:34, 6 Sì-goe̍h 2007 (UTC)

Hoan-gêng! Chhiam-miâ phah 4 ê ~ (~~~~) tō ē chhut-lâi. Phah 3 ê, kan-na ū miâ bô ji̍t-kî. A-giâu 03:03, 10 Sì-goe̍h 2007 (UTC)


Kiàn-gī ha̍p-pèngSiu-kái

Tiâu-lâu kap Lâu-chúi chi̍t 2 phiⁿ lōe-iông sio-oá siō-oá, chhiáⁿ chiōng lōe-iông lóng-chóng siá-siá tiàm kî-tiong 1 phiⁿ tio̍h-hó. Ló͘-la̍t. --Chùn-hiàn 13:35, 2 Gō·-goe̍h 2007 (UTC)

chúi-im, chúi-khó kah lâu-chúiSiu-kái

Sī-m̄-sī tī lâu-chúi kái lâi chúi-im kah chúi-khó chí-nn̄g-phiⁿ hō͘-in koh-khah choan-gia̍p oē khah-ha̍h?--Chhoà-è 09:37, 3 Gō·-goe̍h 2007 (UTC)

Lâu-chúi hit-phiⁿ bûn-chiong m̄-chai ēng tó-chi̍t-chióng jī-hêng? Goá copy lo̍h-lâi sī loān-bé. Lâu-chúi sī sin-tēng-gī ê bêng-sû ah-sī bó͘-chi̍t-gê só͘-chāi ū-lâng án-ne kóng? Tī kok-ūi sian-siⁿ sió-chiá kî-tiong cheng-chhái ê lōe-iông theh-lâi chúi-im, chúi-khó sú-iōng, chéng-lí hō͘-i chiâu-chn̂g, án-ne tio̍h-hó. Kám-hó?--Chhoà-è 09:55, 4 Gō·-goe̍h 2007 (UTC)

hong-hoat ūi tiōngSiu-kái

Chúi-im chúi-khó sī kóng tio̍h hái-bīn seng-kàng. Tiâu-lâu sī kóng tio̍h sok-tō͘, hong-hiòng, le̍k-liōng toā-soè téng. Khah-chán ê soeh-bêng hong-hoat oē hō͘ tho̍k-chiá khah iông-ī liáu-kái, tō kā-i khioh lâi ēng. Goá siūⁿ án-ne lâi phiah-bián koh siong-náu-kin.--Chhoà-è 04:47, 6 Gō·-goe̍h 2007 (UTC)

Chhéng-kàuSiu-kái

M̄-chai án-choáⁿ hun-lūi hit-gê keh-á lóng-ōe lâi tòng-tio̍h beh khoàⁿ, beh chìn-hêng ê lōe-iông.--Chhoà-è 11:07, 7 Gō·-goe̍h 2007 (UTC)