Chí / chéng-chí (seed) sī si̍t-bu̍t siⁿ-thoàⁿ ê chi̍t-chióng hong-hoat. Sêng-se̍k ê si̍t-bu̍t tī bó-hoe siū-hún liáu-āu oē kiat-chí, ū-ê koh kiat chiok-chē chí, lâi sán-seng sin-ê ē-chi̍t-tāi. Si̍t-bu̍t chit chióng ēng chéng-chí lâi siⁿ-thoàⁿ ê hong-sek sī-ū i-ê iu-tiám, oē-tàng khò tāi-liōng ê chéng-chí lâi khak-pó i-ê chéng-lūi ū khah-choē ê ki-hoē lâi éng-oán seng-chûn lo̍h-khì, m̄-koh kah pa̍t-chióng siⁿ-thoàⁿ hong-sek pí--khí-lâi sī khah phái lâi chiáng-ap hiat-thóng sûn-chiàⁿ kah āu-chi̍t-tāi ê phín-chit.

Chéng-chí ê hêng-thé:

 • Chiū si̍t-bu̍t chéng-lūi lâi kóng ū:
  • Chí ê goā-pō͘ ū-pau-leh (chhun thô-á, lâi-á).
  • Chí ê goā-pō͘ bô-pau-leh (chhun moâ-hông) nn̄g-chióng.
 • Chiū si̍t-bu̍t iā-chéng hong-piān-sèng lâi kóng ū:
  • Iū khin iū boē-su-á ú-mô͘ hō͘ hong chhe lâi sì-kè-pe ê chí.
  • Goā-kháu pau koé-chí-he̍k lâi hō͘ khîm-siù kā-khì sì-koè chia̍h sì-koè-pàng ê chí.
  • Oē kau oē liâm tī khîm-siù seng-khu-téng toè-teh sì-kè-cháu ê chí.
  • Koé-chí-khak oē ka-kī piak-khui hō͘ chéng-chí sì-kè-phùn ê chí.
  • Oē phû boē chìm noā-khì oē-tàng toè chúi sì-kè lâu ê chí.

Pang-chān téng-koân seh-bêng ēng siu-kái

Kok-chióng ê chí siu-kái