Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)