Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng