Iōng-chiá koân-hān koán-lí

選擇使用者  
檢視使用者群組檢視使用者Taigiholic的使用者群組 thó-lūn | kòng-hiàn

所屬群組: koán-lí jîn-oân

所屬隱含群組: 自動確認的使用者

Ê̤ṳng-hô guòng-âing nĭk-cê