Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng