Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng