"Sèng-chiàn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Sèng-chiàn''' sī chí kun-kù [[chong-kàu]] lí-liām lâi sú-iōng kun-le̍k ê [[chiàn-cheng]], pí-lūn chiàu [[Sîn]] ê ì-chì téng siūⁿ-hoat lâi tâu ji̍p chiàn-sū. Sèng-chiàn mā tiāⁿ sī chèng-tī-sèng--ê, sī léng-tō-chiá chèng-tong-hòa in-ê chí-hui ê hong-sek chi̍t khoán.
 
Le̍k-sú-siōng chûn-chāi ê sèng-chiàn chiōū pau-koat chhiūⁿ [[Tiong-sè-kí]] [[Ki-tok-kàu]] kok-ka hoat-tōng ê [[si̍p-jī-kun]] chiàn-cheng, he̍k-chiá chhiūⁿ [[Islam]] lí-liām lāi-bīn ê [[jihad]] cheng-tàu. Tû-liáu chong-kàu lí-iû í-gōa, tī hiān-tāi ê [[bîn-cho̍k-chú-gī]] ūn-tōng ē-té ê chiàn-cheng, mā tiāⁿ hông soan-thoân chò sèng-chiàn.
 
== Siong-koan ==