"Islam" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

{{main|Islam ê le̍k-sú}}
 
Chiàu Islam thoân-thóng koan-tiám, [[Muhammad]] (iok 570 nî – 632 nî) sī [[chu sian-ti chi hong-ìn]] (''Khatam an-Nabiyyin''; siáng bóe chi̍t ūi sian-ti ê ì-sù). Chū 610 nî khai-sí, siāng cháchiàu hiān-chûn ê siāng chá kì-lio̍k, iMuhammad pò-kò ka-tī siū keng-kòe [[Gabriel]] thiⁿ-sài thoân--lâi ê Sîn ê khé-sī. Chia ê khé-sī, hō͘ Muhammad chi̍t phài lâng kì-lio̍k chò hō-miâ ''[[Quran]]'' ê bûn-su.
 
== Chham-khó ==