"Hoat-lân-se Tē-it Tè-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Tē-it Tè-chèng sóa khì Hoat-lân-se Tē-it Tè-kok (choán-ia̍h thiàu kòe)
~ (Hoat-lân-se Tē-it Tè-kok sóa khì tī Tē-it Tè-chèng)
~ (Tē-it Tè-chèng sóa khì Hoat-lân-se Tē-it Tè-kok (choán-ia̍h thiàu kòe))