Cuaxdon

加入於 2008-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
-->
{|
|'''[[Sè-kài Jîn-koân Soan-giân|Sèkài jînkuân suangên]]'''||СекаиСèкàи линкуанлинкуâн суанкен||'''The Universal Declaration of Human Rights'''
|-
| Tē 1 tiâu || ТеТē 1 тиаутиâу || Article 1.
|-
| Lán lâ<s>n</s> señlâi cūiû,|| ЛанЛáн ланлâн сенлаисенлâи цуиу, || All human beings are born free
|-
| teh cungiâm kah <s>k</s>uânlī siō<s>n</s> itlủt pî<s>n</s>tí<s>n</s>. || тех цунгиамцунгиâм ках куанликуâнли сионсиōн итлут пинтин. || and equal in dignity and rights.
|-
| In hùiú lísì<s>n</s> kah liô<s>n</s>sim, || Ин хуиу лисин ках лионсимлиôнсим, || They are endowed with reason and conscience
|-
| lîꞓiáñ ì<s>n</s>kai í hiañtī kuanhē ê ci<s>n</s>sîn hōsio<s>n</s> tùiŧāi. || Лициан инкаи и хиати куанхекуанхē еê цинсин хосионхōсион туитаи. || and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
|}
 
18,496

次編輯