Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng