Cuaxdon

加入於 2008-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
| Lán lâ<s>n</s> señlâi cūiû,|| Лáн лâӈ сен̃лâи цӯиŷ, || All human beings are born free
|-
| teh cungiâm kah <s>k</s>uânlī siō<s>n</s> itlủt pî<s>n</s>tí<s>n</s>. || тех цунгиâм ках <s>к</s>уâнлиуâнлӣ сиōӈ итлỷт пи̂ӈти́ӈ. || and equal in dignity and rights.
|-
| In hùiú lísì<s>n</s> kah liô<s>n</s>sim, || Ин ху̀иу́ ли́сѝӈ ках лиôӈсим, || They are endowed with reason and conscience
18,493

次編輯