Khong-hi - 其它語言

Khong-hi有 6 種其它語言可用。

Tò-tńg khì Khong-hi

語言