Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng