Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng