Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 9-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng