Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 7-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 7-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng