Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng