Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 5-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 5-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng