Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2022-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2022-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2022-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 11-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng