?Kam-á-bi̍t
Kam-á-bi̍t
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
A-kài: Tracheobionta
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Magnoliopsida
A-kong: Asteridae
Bo̍k: Solanales
Kho: Solanaceae
Sio̍k: Solanum
Chéng: S. lycopersicum
Ha̍k-miâ
Solanum lycopersicum
L.

Kam-á-bi̍t/Chhàu-khī-á (ha̍k-miâ: Solanum lycopersicum) sī 1 chióng Kiô-á-kho kiô-á-sio̍k ê si̍t-bu̍t. I ê kóe-chí thang-hó chheⁿ-chia̍h ia̍h-sī chò chhài-se, ka-kang liáu-āu ē-sái chò kam-á-bi̍t-chiùⁿ kap kam-á-bi̍t-chiap. Kam-á-bi̍t ê goân-sán-tē sī Lâm Bí-chiu ê Andes Soaⁿ-lêng.

Kam-á-bi̍t tī Tâi-oân tē-khu hō͘-lâng kiò-chò thô͘-má-toh, chit-ê sû sī ùi tomato/トマト lâi-ê goā-lâi-gí.

Tô͘ siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Solanum lycopersicum