Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 11-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)