Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)