Be̍h-gê-thn̂g (maltose) sī 1-chióng siang-thn̂g (disaccharide), hē-thóng miâ (systematic name) kiò-chò 4-O-α-D-glucopyranosyl-D-glucopyranose, hun-chú-sek sī C12H22O11, sī 2-ê phô-tô-thn̂g hun-chú lâi cho·-sêng, chhut-hiān tī puh-gê ê be̍h-á, mā chûn-chāi tī tōng-bu̍t siau-hòa kàⁿ-sò· tùi thn̂g-lūi ê chok-iōng kòe-têng tiōng.

Be̍h-gê-thn̂g ê hoà-ha̍k kiat-kò͘

Be̍h-gê-ko sī pe̍h-sek kiat-cheng bu̍t-chit, thn̂g-tō· kan-na chià-thn̂g ê 3-hūn-chi-1, ē iûⁿ-kái tī chúi--līn, sió-khóa-á iûⁿ-kái tī chiú-cheng. Thòaⁿ-chúi-hòa-ha̍p-bu̍t ê chia̍h-mi̍h tī hang-chhoe chè-choh kòe-têng tiōng, in-ūi thn̂g-lūi ê pō·-hūn hun-kái, ē chhut-hiān chió-liōng ê be̍h-gê-ko. Be̍h-gê-ko mā ē chhut-hiān tī be̍h-á-chiú ê liōng-chō kòe-têng tiōng, chiâⁿ-chò be̍h-á-chiú ê sêng-hūn.

Be̍h-gê-ko hō· lâng tòng-chò êng-ióng-che kap thn̂g lâi sú-iōng tī chiâⁿ-chē hong-bīn, hó-pí-kóng thn̂g-jiō-pēⁿ hoān-chiá tn̂g-á-gōa (parenteral) thn̂g-hūn ê pó·-chhiong, sè-khún pôe-ióng ê pôe-ióng-kài-chit, io̍h-bu̍t ê chè-chō, liōng-chiú (brewing) ê hoat-kàⁿ tiōng-kan-bu̍t, polysulfide ê ún-tēng-che, ... téng-téng.