Thài-iông (Phok-bûn-koán)

Thài-iông (太陽 taiyô) sī Ji̍t-pún chhut-pán-siā Phok-bûn-koán (博文館) hoat-hêng ê chóng-ha̍p cha̍p-chì, 1895 nî khai-sí hoat-hêng, kài 1928 nî thêng-chí.

Tē-it-hō.