Thài-khong-so (Eng-gí: Space Shuttle) sī Bí-kok1980 nî-tāi hoat-tián ê thài-khong-chûn chi̍t khoán, NASA ēng in chò chài-lâng thài-khong jīm-bū.

Thài-khong-so Discovery.