Thó-lūn:Au-chiu Liân-bêng

歐洲聯盟 siu-kái

歐洲聯盟

歐洲聯盟是歐洲(Europa)的國際聯合,有27个會員國家,23種官方語言。

歐洲聯盟的工課真濟:親像共同市場、關稅聯合、銀票的統一(歐元)(euro): 13个會員國家有用),共同的農業佮漁業政策等等。

會員國家 siu-kái

€: 用歐元(euro)的國家

相關的文章 siu-kái

  • 歐洲聯盟的官方語言

外部連結 siu-kái

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 歐洲聯盟

返回 "Au-chiu Liân-bêng" 頁面。