Thó-lūn:Tan-be̍h

(Tùi 丹麥 choán--lâi)
 
 

丹麥丹麥語Danmark)、丹國抑是丁抹國,是一个踮佇北歐洲王國,嘛是北國五國其中的一國,隔壁干焦是德國,毋過北爿過海真倚近挪威(Norge)佮瑞典(Sverige),西爿倚北海,東爿倚白海

丹國參加歐洲聯盟,毋過無用歐元

基本資料 siu-kái


外部連結 siu-kái


返回 "Tan-be̍h" 頁面。