Thó-lūn:Côte d'Ivoire

新增話題
此頁面上沒有任何討論。

Côte d'Ivoire ê chèng-hú hi-bāng kok-kok iōng in ê Hoat-gí miâ, mài hoan-e̍k. A-giâu 06:27, 17 Sep 2004 (UTC)

返回 "Côte d'Ivoire" 頁面。