Thó-lūn:Kok-ka Tē-lí Ha̍k-hōe

新增話題
進行的討論

國家地理學會Siu-kái

 
1915年的國家地理雜誌

國家地理學會 (National Geographic Society)是總部踮佇美國的一个無致意趁錢的教育兼科學機構,目標是欲促進社會對地理學,對世界的瞭解,(人因)贊助科學研究佮計劃,猶有主辦刊物號做國家地理雜誌,另外又閣有其他的產品,(人因)有一个教育基金會發落地理方面的知捌。

國家地理學會佇1881年1月27成立,發起人是33个查埔人,(人因)議論兩禮拜就決定設一个"為加添、促進地理知捌的學會"。

外部連結Siu-kái

返回 "Kok-ka Tē-lí Ha̍k-hōe" 頁面。