Kok-ka Tē-lí Ha̍k-hōe

Kok-ka Tē-lí Ha̍k-hōe (National Geographic Society) sī chóng-pō͘ tiàm-tī Bí-kok ê 1 ê bô tì-ì thàn-chîⁿ ê kàu-io̍k kiam kho-ha̍k ki-kò͘, bo̍k-phiau sī beh chhiok-chìn siā-hoē tùi tē-lí-ha̍k, tùi sè-kài ê liáu-kái. In chàn-chō͘ kho-ha̍k gián-kiù kap thàm-hiám kè-e̍k, ia̍h ū chhut-pán khan-bu̍t hō-chò Kok-ka Tē-lí Cha̍p-chì, lēng-goā iū-koh ū kî-thaⁿ ê sán-phín. In ū 1 ê kàu-io̍k ki-kim-hoē hoa̍t-lo̍h tē-lí hong-bīn ê chai-bat.

1915 nî ê Kok-ka Tē-lí Cha̍p-chì

Kok-ka Tē-lí Ha̍k-hōe tī 1888 nî 1 goe̍h 27 sêng-li̍p, hoat-khí-jîn sī 33 ê cha-po͘-lâng. In gī-lūn 2 lé-pài tō koat-tēng siat 1 ê "ūi ke-thiⁿ, chhiok-chìn tē-lí chai-bat ê ha̍k-hoē".

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái