Thó-lūn:Tiong-kok Kok-bîn Tóng

新增話題
進行的討論

中國國民黨Siu-kái

 
中國國民黨的旗仔

中國國民黨是佇中華民國台灣)的一个政黨

外部連結Siu-kái

返回 "Tiong-kok Kok-bîn Tóng" 頁面。