Thang (窗), it-poaⁿ kháu-gí mā ē kóng thang-á (窗-) kap thang-á-mn̂g (窗-門), sī tī piah kap chhù-bóe-téng ê khang-phāng, ē-sái hō͘ kng-soàⁿ kap khong-khì chìn-ji̍p sek-lāi.

Thang-á-mn̂g

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Windows