The Great Mouse Detective1986 nî Walt Disney Feature Animation chè-chok, Bí-kok ê tōng-ōe tiān-iáⁿ.

The Great Mouse Detective
Kàm-tok
Chè-chok Burny Mattinson
Kò͘-sū
Goân-tio̍h Basil of Baker Street
chok-chiá Eve Titus and Paul Galdone
Chú-ián
Phòe-ga̍k Henry Mancini
Chè-chok
kong-si
Chhut-phìⁿ Buena Vista Distribution
Chiūⁿ-èng
  • 1986 nî 07 goe̍h 02 ji̍t(1986-07-02)
Phìⁿ-tn̂g 74 hūn
Kok-ka United States
Gí-giân Eng-gí
Ū-sǹg $14 million[1]
Phiò-pâng $38.7 million[1]

Chham-khóSiu-kái