The Lion King

The Lion KingBí-kok Walt Disney Feature Animation kong-si 1994 nî chhut-phín ê tiān-iáⁿ, sī Disney chè-chok ê tē 32 chhut tōng-ōe tn̂g-phiⁿ tiān-iáⁿ (feature film). Chiap-soà sī The Lion King II: Simba's Pride.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái