Walt Disney Kong-si

(Tùi The Walt Disney Company choán--lâi)

Oat Lí-su̍h-nì Kong-si (Eng gí: The Walt Disney Company; NYSEDIS), it poaⁿ kiò Disney, chóng pō͘ tī Bí kok, keng êng mûi thé, gō͘-lo̍k téng sū gia̍p. In siāng chá ê chêng-sin sī 1923 nî Walt Disney kap Roy Disney chhòng-li̍p ê Disney Brothers Cartoon Studio; hiān sî kong-si ê miâ sī 1986 nî só͘ hō.

Siong-koanSiu-kái