Thian-kiû

(Tùi Thiⁿ-kiû choán--lâi)

Thian-kiû sī ká-sióng ê chi̍t-ê kiû-bīn, tùi tē-kiû chòe tiong-sim, hiòng thian-khong koan-chhat khòaⁿ-kìⁿ ê thian-thé, lóng pâi-lia̍t tī thian-kiû ê piáu-biān. Thian-kiû tī kó͘-chá sī chin-chē bûn-hòa tùi ú-tiū ê siūⁿ-hoat, tī hiān-tāi ê thian-bûn-ha̍k, thian-kiû chi̍t-ê khài-liām mā koh ū èng-iōng.

Thian-kiû.