Thiⁿ-téng (天頂) ia̍h-sī thian-khong (天空), kán-tan hō-chò thian (天) kap thiⁿ (天), sī tāi-khì-chân kap thài-khong ē-ēng pī thian-thé pián-biān ê lâng koan-chhek tio̍h ê pō͘-hūn.

Hông-hun sî ê thiⁿ