Thian-hoa (Eng-gí: smallpox) sī 1 chióng hō chò Variola vera ê pēⁿ-to̍k ín-khí ê thoân-jiám-pēⁿ, chin to̍k. Chú-iàu ū Variola major kap Variola minor 2 chióng piàn-thé; V. major khah to̍k, oè--tio̍h ê lâng ū 20% ~ 40% ē koè-sin; V. minor iok-liōng ū 1%. Oa̍h--lo̍h-lâi-ê toā-hūn 1 lúi ia̍h 2 lúi ba̍k-chiu ē in-ūi kak-mo̍͘h hùi-iông lâi chheⁿ-mê; phoê-hu mā ē seⁿ-chhng choăⁿ lâi pìⁿ niau-bīn. 20 sè-kí ū 3 ek ~ 5 ek lâng tì-tio̍h thian-hoa lâi koè-sin.

Edward Jenner hoat-bêng chèng-chu lâi tùi-te̍k [[../]].