Thoân-chiūⁿ (Eng-gí: upload; óa-im: "ap-ló͘") sī chí tī tiān-náu bāng-lō͘ ê khoân-kéng lāi chiong data sàng kòe ho̍k-bū-khì he̍k-chiá sī pa̍t-ê client téng hn̄g-toan hē-thóng.

Siong-koanSiu-kái