Thoân-lēng RNA

Thoân-lēng RNA (eng. messenger RNA; ji̍t. 伝令RNA), lio̍k-siá mRNA, sī kun-kù DNA ê pâi-liat, keng-koè choán-siá sán-seng ê RNA hun-chú, tòa ū goân DNA ê chu-liāu, ē-sái chìn chi̍t pō͘ keng-kòe tùi-tâng ê hoán-èng hoan-e̍k chò nn̄g-pe̍h-chit.

Siong-koanSiu-kái