Choán-siá (seng-bu̍t-ha̍k)

Seng-bu̍t-ha̍k, choán-siá (eng. transcription; ji̍t. 転写) ia̍h choán-lio̍k sī 1 chióng kàⁿ-sò͘ hoa̍t-lo̍h ê hun-chú thêng-sū, i ùi 1 chat DNA chè-chō 1 ê saⁿ-png-pó͘ (complementary) ê RNA hun-chú. Chit ê kàⁿ-sò͘ hō chò RNA to-ha̍p-sò͘ (polymerase). Choán-siá ê bo̍k-tek sī beh kā kì-lio̍k tī DNA ê ki-in chu-liāu khó͘-pih khì kah RNA. Che sī kā ûi-thoân-bé hoan-e̍k pìⁿ nn̄g-pe̍h-chit ê tē 1 pō͘.

Choán-lio̍k (transcription) sī seng-sán nn̄g-pe̍h-chit ê tē 1 pō͘.

Le̍k-sú siu-kái

Roger Kornberg tī 2006 nî ti̍t Nobel Hoà-ha̍k Chióng. I gián-kiù chin-hu̍t sè-pau ê choán-siá thêng-sū.

Koan-liân siu-kái