Thong-sìn protocol

Thong-sìn kap bāng-lō͘ ki-su̍t siōng só͘ kóng ê protocol ("pu-ló͘-to-koh"), sī nn̄g pêng í-siōng thong-sìn-chiá chi kan kau-ōaⁿ sìn-sit teh sú-iōng ê chi̍t thò kò͘-tēng keh-sek kap sūn-sū.

Chham-khóSiu-kái

  • James F. Kurose; Keith W. Ross (2013). Computer Networking: A Top-Down Approach (tē-6 pán.). Pearson. ISBN 9780132856201.