Tiòng-hong, mā hō chò náu-hoeh-kin ì-goā (cerebrovascular accident, CVA), sī thàng náu ê hoeh-kin hiông-hiông bē thong, hoeh--nih ê sng-sò͘ sàng bē kàu-ūi, tì-tio̍h náu-pō͘ ê cho͘-chit tio̍h-siong, sí-bông, sîn-keng só͘ khòng-chè ê sin-khu pō͘-ūi choâⁿ-á sit-khì kong-lêng. Tiòng-hong ū hun nn̄g toā khóan, khiàm-hoeh-sèng (ischemic) kap chhu̍t-hoeh-sèng (hemorrhagic) .

Chhiat-phìⁿ éng-siōng hián-sī chó-náu (éng-siōng ê tò-pêng) siū-tio̍h khiàm-hoeh-sèng tiòng-hong.