Tiān-chó͘

Tiān-chó͘ (Eng-gí: electrical resistance), ia̍h sī kóng tiān-khì té-khòng, sī tiān-khì thoân-tō-thé sàng tiān-liû ê khùn-lân-sèng kè-sǹg liōng. Tī SI tan-ūi tiān-khì té-khòng sī chhái-ēng ohm (Ω).

Tò-péng ê liōng sī tiān-tō (conductance), SI tan-ūi sī siemens (S).