Tiān-chú im-ga̍k (電子音樂), he̍k tiān-im (電音), sī ēng tiān-chú ga̍k-khì kap tiān-chú im-ga̍k ki-su̍t só͘ chè-chok ê im-ga̍k; ah chhòng-chok ia̍h-sī piáu-ián chit-khoán im-ga̍k ê im-ga̍k-ka chiū hō-chò tiān-chú im-ga̍k-ka. It-poaⁿ lâi kóng, sú-iōng tiān-chú ki-hâi ki-su̍t kap sú-iōng tiān-chú ki-su̍t chè-chok ê siaⁿ-im sī ē-tàng khu-pia̍t--ê.

Hiān-tāi-hòa ê tiān-chú im-ga̍k kang-chok-sek

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái