Tiān-iông-khì (Hàn-jī: 電容器; Eng-bûn: capacitor) sī nn̄g ê kim-sio̍k pán chi-kan chûn-chāi choa̍t-iân kài-chit ê chi̍t chióng tiān-chú goân-kiāⁿ. Tiān-iông-khì lī-iōng nn̄g ê tō-thé chi-kan ê tiān-tiûⁿ lâi thú-chûn lêng-liōng; kî-tiong, nn̄g ê tō-thé tòa pêⁿ tōa ê tiān-o, m̄-koh hû-hō tian-tò.

Chē-chē khoán tiān-iông-khì