Tiān-le̍ktiān-khì lêng-goân keng-kòe tiān-lō͘ choán-sàng ê bí tan-ūi sî-kang pí-lu̍t. Tiān-le̍k ê SI tān-ūi sī watt, to̍h sī bí bió chi̍t joule.