Tiōng-siong-chú-gī (Eng-gí: mercantilism) sī chi̍t khoán keng-chè-ha̍k siat-sióng, chú-tiuⁿ chèng-hú chú-tō bō͘-e̍k oa̍h-tāng. Chi̍t khoán chèng-chek chú-iàu sī tī 16 kàu 18 sè-kí ê Au-chiu hông si̍t-hêng.

Tiong-siong-chú-gī āu-lâi siū Adam Smith ê keng-chè-ha̍k kiàn-li̍p kap chu-pún-chú-gī hoat-tián ê éng-hióng chiām-chiām sit-sè.

Siong-koan siu-kái