Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 13 kài Tiong-iong Úi-oân-hoē tē 4 chhù Choân-thé Hoē-gī

Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 13 kài Tiong-iong Úi-oân-hoē tē 4 chhù Choân-thé Hoē-gī, kám-chheng Tiong Kiōng 13 kài 4 Tiong Choân Hoē, tī 1989 nî 6 goe̍h 23 ji̍t kàu 6 goe̍h 24 ji̍tPak-kiaⁿ khui-hoē. Che sī tī Lio̍k-sù sū-kiāⁿ chi-āu Tiong Kiōng thâu hoê ê Tiong-iong Úi-oân-hoē Choân-thé Hoē-gī. Chi-chhî ha̍k-seng ūn-tōng ê Tiō Chí-iông, Ô͘ Khé-li̍p, Giâm Bêng-ho̍k kap Joē Hēng-bûn choân-pō͘ hā-tâi, soán-kí Kang Te̍k-bîn chò Tiong-kok Kiōng-sán-tóng Tiong-iong Úi-oân-hoē ê chóng-su-kì.

Tiō Chí-iông kap Ô͘ Khé-li̍p hō͘ thiat-siau Tiong-iong Chèng-tī-kio̍k Siông-úi ê chit-bū, cheng-thiam soán-kí Kang Te̍k-bîn, Sòng Bêng kap Lí Sūi-khoân chò Siông-úi.


Koh khoàⁿ

siu-kái