Tiō Chí-iông (趙紫陽, 1919 nî 10 goe̍h 17 ji̍t – 2005 nî 1 goe̍h 17 ji̍t) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī 1987 nî kàu 1989 nî sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tiong-iong uí-oân-hoē chóng-su-kì. 1989 nî, in-uī tī La̍k-sì sū-kiāⁿ tông-chêng ha̍k-seng ūn-tōng lo̍k-tâi.

Tiō Chí-iông
赵紫阳
Tiong-kiōng Tiong-iong chóng-su-kì
Jīm-kî
1987 nî 1 goe̍h 15 ji̍t – 1989 nî 6 goe̍h 24 ji̍t
tāi-lí: 1987 nî 1 goe̍h 15 ji̍t – 11 goe̍h 1 ji̍t
Chêng-jīm Ô͘ Iāu-pang
Kè-jīm Kang Te̍k-bîn
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chóng-lí
Jīm-kî
1980 nî 9 goe̍h 10 ji̍t – 1987 nî 11 goe̍h 24 ji̍t
Chú-se̍k Lí Sian-liām
Chêng-jīm Hòa Kok-hong
Kè-jīm Lí Phêng
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1919 nî 10 goe̍h 17 ji̍t(1919-10-17)
Flag of the Republic of China Tiong-hoâ Bîn-kok Hô-lâm-séng Ku̍t-koān
Kòe-sin 2005 nî 1 goe̍h 17 ji̍t (85 hòe)
 Tiong-kok Pak-kiaⁿ
Chèng-tóng Tiong-kok Kiōng-sán Tóng
Chhiam-miâ
Tiō Chí-iông
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Ô͘ Iāu-pang
Tiong Kiōng Tiong-iong chóng-su-kì
1987 nî–1989 nî
Kè-sio̍k
Kang Te̍k-bîn
Chiap-sio̍k
Iûⁿ Siōng-khun
Tiong Kiōng Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k
1987 nî–1989 nî
kap Iûⁿ Siōng-khun tông-sî chāi-chit
Kè-sio̍k
Iûⁿ Siōng-khun,
Lâu Hoâ-chheng
Chiap-sio̍k
Lâu Heng-goân
Tiong Kiōng Sù-chhoan séng-úi su-kì
1975 nî–1980 nî
Kè-sio̍k
Thâm Khé-liông
Chiap-sio̍k
Tô Chù
Tiong Kiōng Kńg-tang séng-úi su-kì
1965 nî–1967 nî
Kè-sio̍k
Lâu Heng-goân
koaⁿ-liâu
Chiap-sio̍k
Hòa Kok-hong
Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Kok-bū-īⁿ Chóng-lí
1980 nî–1987 nî
Kè-sio̍k
Lí Phêng
Chiap-sio̍k
Lâu Heng-goân
Sù-chhoan Kek-bēng Úi-ôan-hōe chú-jīm
1975 nî–1980 nî
Kè-sio̍k
Ló͘ Tāi-tong
Chiap-sio̍k
Teng Sēng
Kńg-tang Kek-bēng Úi-ôan-hōe chú-jīm
1974 nî–1975 nî
Kè-sio̍k
Úi Kok-chheng